Təhsil proqramının strukturu

Fənlərin Sayı Fənnin Adı AKTS
İxtisas fənləri
Seçmə fənlər
10
Şəhər torpaqlarının monitorinqi və mühafizəsi
Fənnin məzmunu şəhər torpaqlarının vəziyyəti və onun ayrı-ayrı komponentlərini, o cümlədən torpaq haqqında etibarlı məlumat əldə etməyə yönəlmiş müşahidə üsullarını, qiymətləndirmə və proqnozlaşdırma sistemlərini əhatə edir. Fənn tələbələrə şəhər torpaqlarının vəziyyəti haqqında məlumatları yeniləmək və saxlamaq, torpaqların vəziyyətindəki dəyişikliklərin vaxtında müəyyən edilməsi, bu dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması, şəhər mühitində, o cümlədən şəhər torpaqlarında baş verən mənfi proseslərin nəticələrinin qiymətləndirilməsi, qarşısının alınması, aradan qaldırılması qaydalarını öyrədir.
8
Yer quruluşu və kadastrda avtomatlaşdırılmış sistemlər
Fənn yerquruluşu və kadastr sahəsində müasir informasiya texnologiyalarından və geniş istifadə imkanlarından, yerquruluşu və kadastr sahəsində istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistemlər, o cümlədən, avadanlıq və proqram təminatları bəhs edir. Fənnin öyrənilməsinin əsas məqsədi avtomatlaşdırılmış sistemlərin təhlili, layihələndirilməsi, istismarı və texniki xidmətinin ümumi üsulları haqqında bilikləri təmin etməkdir.
9
Torpaqdan istifadənin ekologiyası və təbii ehtiyatların mühafizəsi
Fənnin məzmunu insanın təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi problemlərini, ətraf mühitin dəyişməsi meyllərini, torpaq mülkiyyətinin və torpaqdan istifadənin ekoloji dayanıqlığının nəzəri əsaslarını, təbiətin mühafizəsinin kompleks təşkilini əhatə edir. Fənninin öyrənilməsinin məqsədi onun əsas bölmələrinin nəzəri işlənməsi və torpaqdan səmərəli və rasional istifadə problemlərinin həllində kursun mümkünlüyü və rolunun metodoloji cəhətdən əsaslandırılmış dərk edilməsidir. Eyni zamanda bu fənn torpağın ekoloji cəhətdən sağlam strukturunun formalaşması, bu əsasda torpaq ödənişlərinin tətbiqi və digər məsələlərlə bağlı problemlərin həlli bacarıqlarının əldə edilməsinə yönəlmiş məsələləri tədqiq edir. Fənnin öyrənilməsinin əsas məqsədlərindən biri də torpaqdan landşaft-adaptiv istifadə sistemi haqqında biliklərin əldə edilməsidir.
8
Ətraf mühitin planlaşdırılması və inteqrasiyalı idarə olunması
Fənnin məzmunu intensiv və ekstensiv təbiətdən istifadə şəraitində ətraf mühitin komponentlərinə norma və standartlarının (suyun, havanın, torpağın və s. təmizliyi) müəyyən edilməsi, bu zaman sənayenin aztullantılı və tullantısız texnologiyaya keşməsi, təbii mühitə nəzarətin gücləndirilməsi yollarını ve mexanizmini əhatə edir. Tələbələr ətraf mühitin optimallaşdırılmasını, insanı əhatə edən mühitin təsərrüfatın tələblərinə uyğun vəziyyətə gətirmək üçün görülən tədbirlər, təbiətin oz inkişaf mexanizmini dağıtmadan insanın mənafeyi (ehtiyacı) üçün planlı qorunması və ətraf mühitin dəyişdirilməsi yolları barədə məlumat əldə edirlər.
Elmi tədqiqat işləri
Yekun kredit sayı None

Şəhərlərin və qəsəbələrin layihələndirilməsi (FTN)

Torpaqdan istifadənin ekologiyası və təbii ehtiyatların mühafizəsi (FTN)

Ətraf mühitin planlaşdırılması və inteqrasiyalı idarə olunması (FTN)

Şəhər torpaqlarının monitorinqi və mühafizəsi (FTN)

Tədris planı

2023-2024

Şəhərsalma (060659)

  • İxtisas üzrə tədris planı ilə tanış olmaq üçün
  • Keçirilən fənlərlə tanış olmaq üçün
  • Fənn kreditləri ilə bağlı
  • Seçmə fənlərlə bağlı

Təhsil Proqramı və fənlər üzrə təlim nəticələri

Proqramın təlim nəticələri (PTN)
Magistrantlar aşağıda sadalanan bacarıqları əldə edirlər:

Memarlığın və şəhərsalmanın əsasları (FTN)

İnsan-mərkəzli konsepsiya əsasında regionların inkişafı (FTN)

Dayanıqlı planlaşdırmada statistika və tədqiqat metodları (FTN)

Şəhərlər və qəsəbələrin dayanıqlı ifrastruktur sistemləri (FTN)

Regionların idarə olunması və iqtisadi davamlılıq (FTN)

Layihələrin iqdisadiyyatı və idarə olunması (FTN)

Müasir texnologiyalar və yaşayış tərzi (FTN)

Yer quruluşu və kadastrda avtomatlaşdırılmış sistemlər (FTN)

Fənlərin və Təhsil Proqramının təlim nəticələrinin matrisi

   Proqram təlim nəticələri
Blokun adı Fənlərin adı PTN 1 PTN 2 PTN 3 PTN 4 PTN 5 PTN 6
İxtisas fənləri
Memarlığın və şəhərsalmanın əsasları       X   X
İnsan-mərkəzli konsepsiya əsasında regionların inkişafı   X   X   X
Dayanıqlı planlaşdırmada statistika və tədqiqat metodları X   X      
Şəhərlər və qəsəbələrin dayanıqlı infrastruktur sistemləri X   X      
Regionların idarə olunması və iqtisadi davamlılıq X         X
Layihələrin iqdisadiyyatı və idarə olunması     X     X
Müasir texnologiyalar və yaşayış tərzi   X        
Şəhərlərin və qəsəbələrin layihələndirilməsi X X     X  
  Torpaqdan istifadənin ekologiyası və təbii ehtiyatların mühafizəsi     X X  
Ətraf mühitin planlaşdırılması və inteqrasiyalı idarə olunması     X    
Şəhər torpaqlarının monitorinqi və mühafizəsi       X X
Yer quruluşu və kadastrda avtomatlaşdırılmış sistemlər       X